2021 was voor Atlas opnieuw een jaar vol uitdagingen. Vooral corona en de nieuwe regelgeving voor het inburgeringstraject hadden een grote impact op onze opdrachten en werking.

Die Vlaamse regelgeving voor integratie en inburgering hertekent vanaf 2022 het inburgeringstraject. Samen met onze partners bereidden we ons voor op twee nieuwe onderdelen in het inburgeringstraject (een werk- en een participatiepijler), de nieuwe leerdoelen maatschappelijke oriëntatie, onderdelen van het inburgeringstraject die betalend worden, een test maatschappelijke oriëntatie, de werving en toeleiding van vrijwillige inburgeraars (een pilootproject met Loket Migratie), intensievere trajecten Nederlands, …

Tijdens de coronacrisis pasten we in sneltempo onze dienstverlening aan. We beantwoordden opnieuw duizenden vragen van professionals en particulieren, en speelden een sleutelrol in het aanleveren van vertaalopdrachten aan het stedelijk en nationaal crisiscentrum. De Atlas-experts taal en diversiteit ondersteunden in 2021 een 200-tal unieke trajecten met stedelijke organisaties rond taalbeleid, taaloefenkansen en diversiteitsbeleid.

Nieuw in de stad

In 2021 vestigden zich in heel Vlaanderen 39.291 nieuwkomers die het inburgeringstraject mochten of moesten volgen. Dat is een daling van 24% ten opzichte van 2020.

In de stad Antwerpen zelf kwamen 6231 nieuwkomers wonen, een daling van 13% tegenover het jaar voordien. 32% daarvan was verplicht om het inburgeringstraject te volgen, 68% waren rechthebbenden en konden dus het traject vrijwillig volgen.

Het aantal minderjarige nieuwkomers steeg dan weer: 10.858 minderjarigen kwamen in Vlaanderen wonen (21% meer dan 2020). In Antwerpen was die stijging met 33% nog opvallender.

Traject op maat

Elke nieuwkomer krijgt bij aanmelding in Atlas een intakegesprek bij een trajectbepaler. Ondanks de daling in het aantal nieuwkomers, meldden zich in 2021 6003 personen aan in Atlas, een stijging van bijna 36% ten opzichte van 2020.

In 2021 tekenden 5324 personen een eerste inburgeringscontract (2789 rechthebbende, 2535 verplichte inburgeraars), bijna 1400 meer dan in 2020.

Tijdens het intakegesprek stippelt de trajectbepaler een traject op maat uit samen met de klant, waarbij ze de verschillende onderdelen van het inburgeringstraject samen bespreken. Atlas streeft ernaar om deze mensen tijdens dit gesprek meteen in te schrijven voor de cursus maatschappelijke oriëntatie en voor de cursus Nederlands.

Een mooi voorbeeld van werken op maat is het Centraal Onthaalbureau (COB). Sociale Dienstverlening (SD) van de stad, Atlas en VDAB bieden in het COB een geïntegreerde dienstverlening aan voor alle anderstalige nieuwkomers die een leefloon aanvragen. Atlas deed in 2021 798 inburgerings- en activeringsgesprekken. Via dossieroverleg stemden de partners (SD, VDAB, Atlas en verschillende tewerkstellingspartners) met elkaar af over elke individuele klant.

Wervende communicatie

Atlas zette ook in 2021 actief in op het informeren van anderstaligen en nieuwkomers over het inburgeringstraject en lessen Nederlands. Samen met andere partners in de stad startten we verschillende wervingsacties. 

Inburgeraars die in Antwerpen komen wonen, krijgen van Atlas een uitnodiging voor het inburgeringstraject.

Daarnaast houden we nauw contact met onze partners en samenwerkende organisaties (bv. Huizen van het Kind), zodat ook zij anderstaligen actief kunnen doorverwijzen naar Atlas. Onze collega’s van trajectbepaling geven info over de werking van Atlas in het Loket Migratie, waar nieuwkomers zich inschrijven in de stad.

Tot slot vinden heel wat van onze klanten spontaan de weg naar Atlas via mond-tot-mondreclame, affiches, folders, het internet en sociale media.

Vanaf 2022 moeten inburgeraars betalen voor het inburgeringstraject. Rechthebbende inburgeraars kunnen zelf kiezen of ze een traject willen starten. Het is dus een prioriteit om die doelgroep te overtuigen van de voordelen van het aanbod en de stap te zetten naar een inburgeringscontract. Met het project Wervingscommunicatie potentiële inburgeraars zal Atlas de komende jaren werken rond deze specifieke communicatie. Daarnaast is wervingscommunicatie ook bedoeld voor organisaties die potentiële inburgeraars doorverwijzen naar Atlas, en zo een belangrijke schakel vormen.