Behoeftegericht intakegesprek

Anderstaligen die zich aanmelden voor Nederlands krijgen in Atlas een behoeftegericht intakegesprek. Wie het verplichte taalniveau A2 behaalt en daarna nog Nederlands wil leren, krijgt ook gerichte begeleiding. Bij die klanten met een hoger taalniveau was er een stijging van 15% in het aantal gesprekken (4906 in 2021 tegenover 4269 in 2020). Onze teams trajectbepaling en vervolgtraject voerden in 2021 in totaal 28.247 gesprekken over Nederlands, een stijging van 30% tegenover 2020.

Atlas geeft ook advies aan inburgeraars die willen studeren. Hoogopgeleide inburgeraars met educatief perspectief krijgen de kans om via Linguapolis (Universiteit Antwerpen) Nederlands te volgen met een beurs. Voor niveau 1 kunnen we een beroep doen op de Vlaamse beurzen. Anderstaligen die aan specifieke voorwaarden voldoen, kunnen voor de hogere niveaus een beroep doen op een stadsbeurs. De dalende trend in het aantal stadsbeurzen van de jongste jaren zette zich verder in 2021: van 200 naar 172 toegekende stadbeurzen, een daling van 14%. Het is niet eenvoudig om een oorzaak te vinden: mogelijk speelt corona een rol. Deze daling staat in contrast met de (absolute) stijging van het aantal hoger opgeleide inburgeraars. Anderzijds stellen we een daling vast van het aantal inburgeraars met educatief perspectief. Die stemt dan weer overeen met de daling van het aantal Vlaamse beurzen voor Linguapolis.

Werkinstrumenten

Om de toetsen Nederlands die we afnemen voor inschrijving in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) actueel en kwalitatief te houden, trok Atlas het project Ontwikkeling nieuwe instaptoetsen CVO. In samenwerking met de andere Agentschappen integratie en inburgering, het Huis van het Nederlands Brussel en de CVO’s ontwikkelde en implementeerde Atlas nieuwe toetsen om anderstaligen op een uniforme en kwaliteitsvolle manier te testen.

We werkten bovendien mee aan een thesisonderzoek naar de betrouwbaarheid van onze instaptoetsen. Het onderzoek peilde naar de mate waarin NT2-leerkrachten van de CVO’s tevreden waren over de instaptoetsen die we afnemen. De resultaten van het onderzoek waren positief.

Op Vlaams niveau is er bij de CVO’s een nieuw opleidingsprofiel Latijns Schrift. Hiervoor werd een nieuwe screeningstool opgesteld en geïmplementeerd. We monitoren nu nauwgezet de impact op de vraag naar Latijns schrift en stemmen af met de CVO’s die deze modules aanbieden.

Certificerende test Nederlands

De overheid legt voor sommige beroepen, opleidingen en inburgering een taalvoorwaarde op. Wie het gevraagde taalniveau niet kan bewijzen, kan bij Atlas een taaltest afleggen. Atlas heeft hiervoor certificerende (of civiele) testen A1, A2, B1 en B2. Het aantal certificerende testen kende een stijging van 24% (2975 in 2021 tegenover 2408 in 2020).

Regie van het aanbod in Antwerpen

In maart 2021 leverde Atlas het behoefteplan Nederlands als tweede taal (NT2) op. Tijdens planningsgesprekken met elke NT2-aanbieder klaarden we de invulling van het aanbod Nederlands verder uit. Tweemaandelijks monitoren we samen met de NT2-aanbieders vraag en aanbod op het NT2-overleg.

In 2021 organiseerden de NT2-aanbieders op basis van het behoefteplan NT2 4 à 5 startmomenten voor alle profielen, van laaggeletterd tot hooggeschoold. Ook in de zomer startten verschillende groepen op start- en doorstroomniveaus.

In het behoefteplan zijn vragen van partners in de stad opgenomen. Enkele voorbeelden van nieuwe trajecten:

  • In samenwerking met Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Onderwijsbeleid (TVO) startten er in september in 13 leerplichtscholen groepen KAAP.
  • In samenwerking met de stedelijke dienst Activering startten er verschillende voortrajecten en versterkende trajecten voor activeringsklanten.
  • Op vraag van de stedelijke personeelsdienst organiseerden de NT2-aanbieders op verschillende van hun werkvloeren trajecten Nederlands.
  • Op vraag van VDAB organiseerden de NT2-partners een aanbod Sector 2 voor werkzoekenden.

Daarnaast organiseerden de NT2-partners in samenwerking met andere opleidingen heel wat behoeftegerichte geïntegreerde trajecten. Atlas bundelt deze informatie voor doorverwijzers en geïnteresseerden op www.nederlandsplusopleiding.be.