Studeren en diploma’s

Met een hoger diploma erkend in België heeft een nieuwkomer meer kans om verder te studeren of een gepaste job te vinden. Net als de afgelopen jaren steeg in 2021 het aantal diploma-erkenningen. Het team vervolgtraject – taal, educatie en werk startte in 2021 723 dossiers op. Met 419 ingediende dossiers of een stijging van 36% behaalden we ruim ons streefdoel. Vervolgtraject kon in 2021 de werking rond diploma-erkenning online verderzetten.

Atlas geeft ook advies over studeren in Vlaanderen. Deze dienstverlening verliep in 2021 hoofdzakelijk online en via mail. In het algemeen bleven de adviezen op hetzelfde niveau als de voorbije jaren (524 in 2021).

Toeleiding naar participatie

Team Vervolgtraject – Maatschappelijke Participatie (MP) leidt inburgeraars toe naar sportactiviteiten en -clubs, vrijwilligerswerk, taaloefenkansen Nederlands, hobby’s en vrijetijdsactiviteiten in de stad tijdens en na het inburgeringstraject. Het team werkt actief aan een ondersteuningsaanbod op maat van de doelgroep. Zo verlaagt het drempels om te participeren. Atlas is met dit aanbod een pionier in Vlaanderen.

Door de coronacrisis was het aanbod voor maatschappelijke participatie heel wat kleiner in 2021. Toch steeg het aantal toeleidingen met 16%. In totaal leidden onze collega’s 2009 mensen naar een aanbod. De stijging is het grootst in het (sport)aanbod voor kinderen. Team MP werkt hiervoor nauw samen met andere partners zoals vzw Sportpret. Populaire uitstappen konden we door de coronamaatregelen niet organiseren. Bovendien halveerden we deze werking bewust om meer ruimte te maken voor individuele dienstverlening en digitale ondersteuning.

In het kader van de proeftuin van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 4de participatiepijler inburgering begeleidde Atlas organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden aan laaggeletterde anderstaligen en hun vrijwilligers zelf. Hiermee bereidden we ons voor op het nieuwe participatie- en netwerktraject, een nieuw trajectonderdeel van het inburgeringstraject dat in 2022 wordt geïmplementeerd. De proeftuin is een samenwerking met Sociale Dienstverlening en Ligo Antwerpen.

De invoering van het participatie- en netwerktraject heeft een grote impact op de werking maatschappelijke participatie. Vooral voor de groep met een laag taalniveau (A1) wordt dit een hele uitdaging. Daarom ging er in 2021 heel wat tijd naar het opzetten van partnerschappen met stadsdiensten, organisaties en bedrijven in de stad.

Vervolg na het inburgeringtraject

Sinds einde 2021 is Atlas gestart als promotor van het project Vervolgtrajecten na inburgering. Tot dan boden de Agentschappen integratie en inburgering enkel ‘primaire’ inburgeringstrajecten aan. Na deze trajecten was er geen structureel traject meer voorzien.

Maar ex-inburgeraars hebben vaak nog noden waar op dit moment weinig aanbod voor bestaat. Daarom maakt Atlas een analyse van die noden en behoeften van specifieke doelgroepen na het einde van hun inburgeringstraject. We bekijken wie baat heeft bij een extra aanbod, zodat die mensen sneller aansluiting vinden en en meer participeren in de samenleving. In nauwe samenwerking met de andere Agentschappen ontwikkelt de projectleider een concept voor heel Vlaanderen. Met dit innovatieve aanbod van vervolgtraject wil Atlas de begeleiding en opvolging van specifieke doelgroepen verder uitbouwen.